Matris

Återkoppling slutrapport
Återkoppling slutrapport
Kriterier Bedömningar Poäng
Introduktion
Det studerade problemet är tydligt, avgränsat, vetenskapligt relevant (tillräckligt komplext) och möjligt att utvärdera. Förutsättningar och begränsningar beskrivs.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Bakgrund
Det vetenskapliga området för arbetet introduceras väl. Bakgrunden innehåller en skriftlig genomgång av tidigare forskning och utveckling, och studentens eget arbete är utformat i enlighet med slutsatserna från denna genomgång. Arbetets relation till kunskapsfronten beskrivs.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Metod
Vald metod är vetenskapligt/ingenjörsmässigt adekvat, redovisas väl och tillämpas korrekt. Relevant kunskap från utbildningen används korrekt.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Resultat & Utvärdering
Arbetets resultat är korrekt och icke-trivialt. Arbetet har utvärderats på ett korrekt sätt med lämpliga metoder.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Diskussion & Slutsatser
Arbetets slutsatser är väl underbyggda och korrekta. Det finns en tydlig koppling mellan slutsatserna, frågeställning och resultat. Vidare utveckling av arbetet diskuteras och behov av ytterligare studier identifieras.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Samhällsaspekter
Redovisar uppgiftens och resultatens samhällsrelevans, genom att tydligt diskutera för vem och varför arbetet och dess resultat är intressant i ett bredare perspektiv.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Språk & formalia
Rapporten är väldisponerad, med tydlig redovisning av arbete, resultat, och slutsatser, med klar analys och väl underbyggd argumentation. Struktur, referenser, språk och layout i rapporten följer teknisk/akademisk standard. Stavning, grammatik och formatering är på en god nivå. Resultat presenteras på ett strukturerat sätt och är tydligt illustrerade (figurer, tabeller, diagram etc). Rapporten innehåller engelskt abstract och svensk sammanfattning.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--