Självvärdering

  • Sista inlämningsdatum Inget inlämningsdatum
  • Poäng 11
  • Frågor 11
  • Tidsgräns Ingen

Instruktioner

Motivera för varje fråga hur ni uppfyller de angivna kraven. Använd sidhänvisning till rapporten för att styrka argumenten.

 

FRÅGORNA ÄR:

Introduktion, inkl. problemformulering, frågeställning

Krav KTH-mål KTH-krav för Pass
Det studerade problemet är tydligt, avgränsat, vetenskapligt relevant (tillräckligt komplext) och möjligt att utvärdera. Förutsättningar och begränsningar beskrivs. 3. visa förmåga att formulera [...] företeelser, frågeställningar och situationer 3. Examensarbetet innehåller en tydlig problemformulering

Bakgrund, Litteraturstudie

Krav KTH-mål KTH-krav för Pass
Det vetenskapliga området för arbetet introduceras väl. Bakgrunden innehåller en skriftlig genomgång av tidigare forskning och utveckling, och studentens eget arbete är utformat i enlighet med slutsatserna från denna genomgång. Arbetets relation till kunskapsfronten beskrivs. 1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet. 2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information 1. En litteraturstudie är genomförd och innehåller beskrivning av tillämpliga metoder inom ämnesområdet och orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 2. Väl valda databaser och sökverktyg används. Relevant litteratur och kunskap integreras i examensarbetet.
Behovet av ytterligare kunskap diskuteras.

Metod

Krav KTH-mål KTH-krav för Pass
Vald metod är vetenskapligt/ingenjörsmässigt adekvat, redovisas väl och tillämpas korrekt. Relevant kunskap från utbildningen används korrekt. 1. samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet 1. Vald metod är motiverad och baserad på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Relevanta kunskaper från utbildningens kurser används på ett adekvat sätt.

Resultat & Utvärdering

Krav KTH-mål KTH-krav för Pass
Arbetets resultat är korrekt och icke-trivialt. Arbetet har utvärderats på ett korrekt sätt med lämpliga metoder. 3. visa förmåga att [...] bedöma och hantera problem. 6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga [...] aspekter 3. Examensarbetet innehåller en tydlig problemformulering och en progression i hanterandet av denna. Adekvata bedömningar kopplade till examensarbetets frågeställning(ar) genomförs. 6. Examensarbetet visar på bedömningsförmåga, till exempel att kunna förklara, motivera, kritisera och rekommendera. Relevanta ämnesmässiga bedömningar med vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet har gjorts i examensarbetet.

Diskussion & Slutsatser

Krav KTH-mål KTH-krav för Pass
Arbetets slutsatser är väl underbyggda och korrekta. Det finns en tydlig koppling mellan slutsatserna, frågeställning och resultat. Vidare utveckling av arbetet diskuteras och behov av ytterligare studier identifieras. 3. och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

3. Examensarbetet innehåller en tydlig problemformulering och en progression i hanterandet av denna. En kritisk diskussion förs kring relevanta företeelser, frågeställningar och situationer kopplade till arbetet. Adekvata bedömningar kopplade till examensarbetets frågeställning(ar) genomförs.

Etik & Samhällsaspekter

Krav KTH-mål KTH-krav för Pass
Redovisar frågeställningar, samt motiverar arbetet och diskuterar resultat utifrån samhälleliga och etiska aspekter eller redogör tydligt och korrekt för att dessa dimensioner saknas för det specifika examensarbetet. Diskuterar för vem och varför arbetet och dess resultat är intressant i ett bredare perspektiv. 6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 6. Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats som irrelevant.

Språk, formalia, terminologi

Krav KTH-mål KTH-krav för Pass
Rapporten är väldisponerad, med tydlig redovisning av arbete, resultat, och slutsatser, med klar analys och väl underbyggd argumentation. Struktur, referenser, språk och layout i rapporten följer teknisk/akademisk standard. Stavning, grammatik och formatering är på en god nivå. Resultat presenteras på ett strukturerat sätt och är tydligt illustrerade (figurer, tabeller, diagram etc). Rapporten innehåller engelskt abstract och svensk sammanfattning.
5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
5. Rapporten är välorganiserad, språkligt välformulerad och sammanhängande. Referaten av källorna har relevans, är självständigt formulerade och väl integrerade. Såväl muntlig presentation och opposition som kommunikation under arbetets gång påvisar förmågan att presentera och lyhört diskutera arbetet med olika parter t.ex. uppdragsgivare, handledare, lärare, forskare och studenter

Muntlig presentation

Krav KTH-mål KTH-krav för Pass
Exjobbaren har aktivt deltagit vid handledningstillfällen, samt muntligt presenterat och diskuterat sitt arbete klart, tydligt och anpassat till åhörarna.
5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
5. Rapporten är välorganiserad, språkligt välformulerad och sammanhängande. Referaten av källorna har relevans, är självständigt formulerade och väl integrerade. Såväl muntlig presentation och opposition som kommunikation under arbetets gång påvisar förmågan att presentera och lyhört diskutera arbetet med olika parter t.ex. uppdragsgivare, handledare, lärare, forskare och studenter

 

Peer-återkoppling

Krav KTH-mål KTH-krav för Pass
Exjobbaren har konstruktivt medverkat i den skriftliga och muntliga återkopplingen på tilldelade arbeten.
5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
5. Rapporten är välorganiserad, språkligt välformulerad och sammanhängande. Referaten av källorna har relevans, är självständigt formulerade och väl integrerade. Såväl muntlig presentation och opposition som kommunikation under arbetets gång påvisar förmågan att presentera och lyhört diskutera arbetet med olika parter t.ex. uppdragsgivare, handledare, lärare, forskare och studenter

Genomförande

Krav KTH-mål KTH-krav för Pass
Arbetet har genomförts enligt arbetsplanen, vad gäller hålltider och metodik. Eventuella ändringar i planeringen och har skett i samråd med handledare och dokumenterats. 4. visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar 4. Den arbetsplan som tagits fram under inledningen av examensarbetet har följts. Arbetet är utfört inom överenskommen tid och med den metodik som överenskommits. Eventuella ändringar i planeringen eller i arbetet utgörs av överenskommelser mellan student och handledare.

Självständighet & handledning

Krav KTH-mål KTH-krav för Pass
Arbetet har genomförts självständigt, med rimlig handledningsinsats. Återkoppling från handledare har på ett konstruktivt sätt beaktats. 7. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik 2. samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap 7. Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den
arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. Studenten visar förmåga att
pröva och värdera information i diskussioner av uppgiften. Studenten visar på
initiativförmåga och är öppen för handledning och kritik. Examensarbetet utförs till
stora delar självständigt. 2. Examensarbetets uppgift hanteras till stor del självständigt.
Endast registrerade, anmälda användare kan ta bedömda Quiz.