Rubric

Find rubric
Återkoppling på förstudien
Återkoppling på förstudien
Criteria Ratings
Bakgrund och mål
Var det lätt att från introduktionen förstå vad arbetet syftade till (mål och nyhetsvärde)?
Kommenteras samhälleliga och etiska aspekter korrekt?
Kommer uppgiften att möjliggöra för studenterna att visa att de har en grundläggande kunskap om ämnesområdet (datateknik) och fördjupad kunskap inom något delområde?
Problemformulering
Var frågan tydlig och går den att utvärdera?
Specificeras frågeställningen, så att det framgår vad den konkret innebär för arbetet?
Var det tydligt att det finns en koppling till forskning/utveckling?
Teori
Är genomgången av teorin på rätt nivå (det som är nödvändigt för förståelsen finns med, men enbart det)?
Är beskrivningen av teorin och tidigare arbeten lättläst (finns en struktur och röd tråd)?
Tidigare studier
Är använda referenser relevanta (tillräckligt många, av tillräcklig kvalitet, tillräckligt aktuella, tillräckligt nära studerad uppgift)?
Finns det en sammanhängande tråd i beskrivningen av tidigare arbeten (snarare än enbart en uppräkning av separata studier)?
Slutsats av förstudien
Dras korrekta slutsatser för det egna arbetet av litteraturstudien?
Är det tydligt hur arbetet kommer att fortsätta praktiskt?