Rubric

Find rubric
Återkoppling på uppgiftsbeskrivning
Återkoppling på uppgiftsbeskrivning
Criteria Ratings
Bakgrund
Är det tydligt vad som är målet med och intresset för den föreslagna uppgiften?
Vetenskaplig fråga
Finns det en tydligt formulerad och tillräckligt specifik fråga? Är den av allmänt intresse vetenskapligt, datatekniskt och/eller för utveckling?
Metod
Beskrivs metoden för att undersöka frågan tillräckligt utförligt? Finns det förutsättningar att komma fram till något intressant resultat med föreslagen metod?
Utvärdering
Beskrivs det hur arbetet kommer att utvärderas för att säkerställa att målet med det uppfylls?
Samhälls-relevans
Anges det på vilket sätt arbetet är relevant ur ett samhällsperspektiv? Och, där det är tillämpligt, vilka globala utvecklingsmål som berörs?
Innovation
Hur bedömer du den preliminära innovationsplanen? Alternativt den fråga som ska studeras ur ett industriell ekonomi-perspektiv.
Kompetens
Framgår det att den kexjobbsgrupp som ska undersöka frågan har tillräckliga bakgrundskunskaper för att kunna genomföra arbetet?
Avgränsning
Är arbetet av lagom storlek för att kunna genomföra som ett kexjobb?
Resurser
Finns det material, data, (företags)handledning etc som krävs för att kunna genomföra arbetet?