SA1006 HT20-1 Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik

SA1006 HT20-1 Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik

Seminarieserie som behandlar informationssökning och muntlig och skriftlig presentation av teknisk information. Vidare ger kursen en presentation av olika tillämpningar av matematik kopplade till yrkesrollen for en ingenjör i teknisk matematik.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 1. visa kunskap om teknisk matematiks vetenskapliga grunder och tillämpliga metoder, samt orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information.
 3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom teknisk matematik.
 4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar och tillgängliga resurser. (FF3)
 5. visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden.
 6. visa förmåga att utveckla produkter, t.ex. algoritmer och program, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
 7. visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 8. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 9. visa insikt i vetenskapens och teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter.

Kursupplägg

Det huvudsakliga innehållet är en serie seminarier som behandlar olika tekniska och matematiska problem som ger olika inblickar i tillämpningar av matematik kopplade till yrkesrollen för en ingenjör i teknisk matematik. Flera av dessa seminarier ges av gästföreläsare.  I samband med dessa seminarier genomförs handledda projektarbeten. Dessa projekt kommer att relatera till kunskap relaterande till andra kurser inom programmet. Vidare  ges seminarier om muntlig och skriftlig kommunikation, samt värdering informationssökning, referenshantering, samt skriftlig analys av kontextens betydelse för ett hållbart samhälle och ingenjörens etiska ansvar.

Lärare

Hedvig Kjellström och Johan Hoffman

Moduler

 • Yrkesrollen: Magdalena Borgbrant (Scania) och Jonas Gårding (Elekta)
 • Gruppdynamik: Magnus Åkesson 
 • Presentationsteknik: Linda Söderlindh (KTH) 
 • Jämlikhet, mångfald och likabehandling: Åsa Cajander och Helena Bernald
 • Personligt ledarskap: Fredrik Kristoffers och Helena Bernald
 • EtikMaria Nordström (KTH)
 • Hållbarhet: Elina Eriksson (KTH)

Schema (TimeEdit) 

Examination

 • Obligatoriskt deltagande på seminarierna varje torsdag. Om man inte har möjlighet att deltaga (t.ex. vid sjukdom) ska man kontakta kursledarna via email innan seminariet för att få en extrauppgift som tar motsvarande tid som att delta i seminariet.
 • Samtliga uppgifter ska vara godkända. 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum